• Podstrona w języku Ukraińskim UA
  • Tłumacz języka migowego
Strona główna/Kontakt/Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych pacjentów w Revitamed sp. z o.o.

Dane Administratora:
Administratorem danych osobowych pacjentów jest:
Revitamed Sp. Z o.o.
ul. Wolności 502, 41-800 Zabrze
tel. +48 600 459 864
www.revitamed.pl

Inspektor Ochrony Danych
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Revitamed Sp. Z o.o. można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych:
Katarzyna Benesz-Białas
adres email: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
tel. +48 501 214 853

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania.

Dane osobowe pacjentów mogą być przetwarzane w następujących celach:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej.
  2. Weryfikacja uprawnień do uzyskania i rozliczania realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.
  3. Komunikowanie się w sprawach związanych z koordynacją udzielania świadczeń, w tym między innymi dotyczących organizacji udzielania świadczeń, oceny samopoczucia pacjenta po udzieleniu świadczenia, badania satysfakcji pacjenta.
  4. Wykonywanie innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. c i h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO), art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych. 

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe pacjentów mogą być przekazywane:

  1. Dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom i serwisantom sprzętu medycznego, firmom pocztowym i kurierskim.
  2. Osobom upoważnionym do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i planowanych oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz osobom upoważnionym do uzyskania dokumentacji medycznej.
  3. Podmiotom upoważnionym na podstawie prawa.
  4. Organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru.
  5. Podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnych do prowadzenia rejestrów.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Dane osobowe pacjentów będą są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej.

Prawa przysługujące pacjentom w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Pacjentom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pacjentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. +48 22 251 03 00

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe pacjentów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

do góry