• Podstrona w języku Ukraińskim UA
  • Tłumacz języka migowego
Strona główna/Kontakt/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

„REVITAMED” Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej „REVITAMED” Sp. z o.o. .

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
  • treści będące w posiadaniu naszego podmiotu, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której nie jesteśmy uprawnieni,
  • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Miejskiego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

  • wybrane pliki do pobrania na stronie nie są dostępne cyfrowo,
  • wybrane materiały audiowizualne, nie posiadają transkrypcji tekstowej,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-30
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Monika Godlewska, biuro@revitamed.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 660 459 864. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

NZOZ Revitamed Przychodnia Nasza Rodzina
Ul. Wolności 502, 41-800 Zabrze

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Schody i rampa podjazdowa.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Schody na 1 piętro, korytarze szerokie, platforma schodowa.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Rampa podjazdowa, platforma schodowa, regulowane kozetki, mobilna pętla indukcyjna, tablet z oprogramowaniem Mówik, lupa elektroniczna. Informacje graficzne poziome i pionowe.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

1 miejsce dla niepełnosprawnych z lewej strony budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Dozwolone

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak

NZOZ Revitamed I Filia Przychodnia Nasza Rodzina
Ul. Daleka 1, 41-811 Zabrze

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Bez barier.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Schody na 1 piętro, korytarze szerokie, schodołaz.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Schodołaz. Informacje graficzne poziome i pionowe.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Brak

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Dozwolone

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Brak

NZOZ Revitamed II Filia Przychodnia Nasza Rodzina
Ul. Kondratowicza 1c, 41-804 Zabrze

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Schody lub rampa podjazdowa.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Schody na 1 i 2 piętro, schodołaz.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Rampa podjazdowa, schodołaz. Informacje graficzne poziome i pionowe.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Brak

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Dozwolone

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak

 

do góry