• Podstrona w języku Ukraińskim UA
 • Tłumacz języka migowego
29 / sierpnia / 2023
#Projekty i programy

Projekt POS

Zakończenie projektu i możliwość dalszego udzielania wsparcia

Informujemy, że z dniem 29 grudnia 2021 r. zakończyliśmy realizację projektu pod nazwą: „Wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z elementami usług zdrowotnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu z ukierunkowaniem na grupę osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz ich otoczenie na terenie miasta Zabrze.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu realizowanego w okresie 01.10.2018 r. – 29.12.2021 r. wsparciem zostało objęte: 165 osób objętych usługami społecznymi, w tym 129 osób objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi.

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych: 15

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych: 4

Zachowanie trwałości miejsc świadczenia usług zdrowotnych.

Revitamed w ramach trwałości projektu, deklaruje gotowość do dalszego świadczenia usług oraz zachowania miejsc świadczenia usług społecznych, asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu co najmniej do dnia 29.12.2024 r.

Aktualna liczba wolnych miejsc w Klubie seniora: 10

Zmiana lokalizacji trwałości projektu od dnia 29.07.2022 r. , aktualny adres: ul. Daleka 1 w Zabrzu

Wydłużenie terminu realizacji projektu

Uprzejmie Państwa informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U z 2020 r., poz. 694, dalej specustawa), okres realizacji projektu został wydłużony o 90 dni tj. do dnia 29-12-2021.

Z przyjemnością informujemy, że Revitamed Sp.z o.o. realizuje projekt pn. Wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z elementami usług zdrowotnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu z ukierunkowaniem na grupę osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz ich otoczenie na terenie miasta Zabrze.

Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-211/17, który ogłoszony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w wieku 60+ będących mieszkańcami Zabrza.

Opis projektu:

Celem projektu jest podjęcie działań na rzecz rozwoju usług społecznych, w tym opiekuńczych i asystenckich z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, z ukierunkowaniem na grupę osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek oraz ich otoczenia na terenie Zabrza.

Realizacja celu nastąpi poprzez:

 • Usługi społeczne:
  • Asystenckie i opiekuńcze w miejscu zamieszkania
  • Klub Seniora
 • Dodatkowy zakres w usługach specjalistycznych w miejscu zamieszkania z elementami usług zdrowotnych:
  • rehabilitacja środowiskowa -pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia
  • podstawowe usługi kosmetyczne
  • drobne prace dostosowawcze w mieszkaniu Seniora.

Efektem projektu będzie objęcie wsparciem co najmniej 340 osób z grupy docelowej (w tym 199 kobiet i 141 mężczyzn), którzy zostaną w ciągu czasu trwania projektu objęci specjalistyczną i dostosowaną do ich potrzeb opieką, a także poprawa stanu wiedzy opiekunów na temat właściwej opieki i pielęgnacji osób niesamodzielnych.

Zadania realizowane w projekcie:

 1. Świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych w miejscu zamieszkania
 2. Usługi społeczne świadczone w formie Klubu Seniora
 3. Utworzenie zespołu interdyscyplinarnego

Głównymi rezultatami projektu będą

Wskaźniki produktu:

Liczba osób objętych usługami społecznymi: 170

Liczba osób objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi: 120

Wskaźniki rezultatu:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych: 15

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych: 4

Liczba osób poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących: 20

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 r. – 30.09.2021 r. – przedłużono do 29.12.2021 r.

Szczegółowy harmonogram realizowanych zadań:

Świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych w miejscu zamieszkania: 01.10.2018 r. – 30.09.2021 r. – przedłużono do 29.12.2021 r.

Usługi społeczne świadczone w formie Klubu Seniora: 01.10.2018 r. – 30.09.2021 r. – przedłużono do 29.12.2021 r.

Utworzenie zespołu interdyscyplinarnego: 01.10.2018 r. – 30.09.2021 r. – przedłużono do 29.12.2021 r.

Finansowanie przedsięwzięcia:

Łączna wartość projektu: 2 476 860,62 zł
Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 2 105 331,52 zł

Wsparcie finansowe ze strony budżetu krajowego (dotacja celowa): 198 148,86 zł
Wkład własny Revitamed Sp. z o. o.: 173 380,24 zł

Miejsce realizacji:

 • Revitamed Sp. z o. o. Centrum Zdrowia Rodziny – Klub Seniora, 41-800 Zabrze, ul. Majnusza 4
 • Usługi w miejscu zamieszkania uczestników na terenie miasta Zabrze

Udział w projekcie:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenia w godz. 8.00 – 15.30 pod numerem telefonu: 505 388 026 lub osobiście w Centrum Zdrowia Rodziny Revitamed – Klub Seniora, Zabrze ul. Majnusza 4.

Kontakt:

Lider projektu: Paweł Hamryszak tel: 505 388 026

Koordynator projektu: Barbara Sopala-Stopka tel: 668 699 685

 Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w plikach do pobrania w dalszej części strony.

Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2023-08-29 Regulamin projektu POS - 01.09.2020 r. Wersja aktualna
ilość pobrań: 34
Regulamin projektu POS - 01.09.2020 r. Wersja aktualna 3,09MB zobacz
pdf 2023-08-29 Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do projektu
ilość pobrań: 36
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do projektu 187,19KB zobacz
pdf 2023-08-29 Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa 1
ilość pobrań: 38
Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa 1 194,53KB zobacz
pdf 2023-08-29 Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu społecznego projekt nr 2
ilość pobrań: 37
Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu społecznego projekt nr 2 164,63KB zobacz
pdf 2023-08-29 Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do projektu
ilość pobrań: 33
Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do projektu 225,61KB zobacz

do góry